Ak na webstránke zabudnete uviesť niektoré údaje – hrozí vám pokuta!

Ste podnikateľ a máte svoju webstránku ? Tak zo zákona ste na nej povinný uvádzať niektoré údaje. V opačnom prípade sa vystavujete pokute od obchodnej inšpekcie. Pokiaľ na stránke prevádzkujete aj internetový obchod – eshop, tak máte ešte viac povinností ako na obyčajnej firemnej stránke.

Aké údaje musíte povinne uvádzať na webstránke, aby ste sa vyhli pokute, sa dočítate v našom článku.

 

Aké údaje musia byť zo zákona zverejnené na firemnej stránke ?

 

Mnohí podnikatelia vôbec netušia, že na svojej firemnej webstránke (ale aj na všetkých ostatných obchodných dokumentoch) majú povinnosť zverejňovať údaje, ktoré vyplývajú z Obchodného zákonníka a vystavujú sa tak pokute zo strany SOI. Konkrétne §3a Obchodného zákonníka:

(1) Každý podnikateľ je povinný na svojich obchodných listoch a objednávkach vyhotovených v písomnej alebo elektronickej forme (ďalej len „obchodné dokumenty“) uvádzať obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby a identifikačné číslo, ak je pridelené. Podnikatelia zapísaní v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov uvádzajú aj označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal, a číslo zápisu. Ak podnikateľ na svojich obchodných dokumentoch uvádza výšku základného imania, musí uviesť aj rozsah jeho splatenia.

(2) Údaje podľa odseku 1 je podnikateľ povinný uvádzať aj v písomnom úradnom styku.

(3) Údaje podľa odseku 1 je podnikateľ povinný uvádzať aj na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené.

 

a o § 21 Obchodného zákonníka:

(7) Na obchodných dokumentoch týkajúcich sa podniku zahraničnej osoby alebo jeho organizačnej zložky je zahraničná osoba povinná okrem údajov podľa § 3a uvádzať aj údaj o zápise podniku alebo organizačnej zložky podniku do obchodného registra. Tento údaj je zahraničná osoba povinná uvádzať aj na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené.

 

 

Advokát Mgr. Ján Matušov (Advokátska kancelária Mgr. Ján Matušov):

 

„Cieľom vyššie uvedených ustanovení Obchodného zákonníka je zvýšenie informovanosti a najmä ochrany tretích subjektov, ktoré prichádzajú do styku s podnikateľom prevádzkujúcim svoje webové sídlo. Na základe zverejnenia týchto informácii na webovom sídle zo strany podnikateľa si totiž vie tak jeho potencionálny obchodný partner alebo spotrebiteľ overiť hodnovernosť podnikateľa a zvážiť, či s ním nadviaže obchodnú spoluprácu alebo nie. V dnešnej dobe je možné na základe daných informácii napríklad zistiť finančnú kondíciu podnikateľa, či má podlžnosti a tiež to, či sa nenachádza zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH vedenom zo strany Finančného riaditeľstva SR. Týmto obchodný partner alebo spotrebiteľ vie predísť rizikám, ktoré by boli spojené s obchodnou spoluprácou s daným podnikateľom. Jedná sa o povinnosť podnikateľov, ktorá bola do Obchodného zákonníka vložená z dôvodu harmonizácie práva Slovenskej republiky s právom Európskej únie, keďže jej základ vyplýva zo smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/58/ES z 15.07.2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady č. 68/151/EHS. V prípade, ak si podnikateľ nesplní zákonnú povinnosť zverejniť požadované údaje v zmysle ustanovení § 3a ods.  1, ods. 3 Obchodného zákonníka môže mu byť zo strany príslušného registrového súdu uložená pokuta až do výšky 3.330,- EUR v zmysle ustanovenia § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pokiaľ by porušením tejto povinnosti došlo k vzniku škody, je osoba, ktorej škoda vznikla oprávnená domáhať sa jej náhrady voči podnikateľovi, ktorý jej škodu spôsobil. K tomu je však vždy potrebné posúdiť všetky okolnosti prípadu a obrátiť sa na advokáta.“

 

 

Ktoré údaje konkrétne treba zverejniť  a kde ?

 

Ide o tieto údaje:

 • obchodné meno
 • sídlo / miesto podnikania
 • právnu formu pri právnickej osobe
 • IČO – identifikačné číslo
 • podnikatelia zapísaní v obchodnom registri musia uviesť označenie registra vrátane spisovej značky
 • podnikatelia, ktorí v obchodnom registri nie sú zapísaní, uvádzajú údaje o zápise do inej evidencie (napr. živnostenský register)
 • pri zahraničnej spoločnosti alebo jeho organizačnej zložky údaj o zápise podniku alebo organizačnej zložky podniku do obchodného registra.

 

O tom, kde tieto údaje musia byť zverejnené zákon nehovorí. Musia byť však verejné a ľahko prístupné. Zvyčajne je ich vhodné umiestniť do:

 • Podstránky „Kontakty“
 • Podstránky „O nás“
 • Pätička webu
 • Dokumentov, ktoré sú na stiahnutie (napr. Všeobecné obchodné podmienky a pod.)

 

 

Príklad pre právnickú osobu – s.r.o., a.s., a pod:

Lemon Lion, s.r.o.

1.mája 1264 / 9, 020 01 Púchov

IČO: 44018312

Spoločnosť Lemon Lion s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 22962/R.

 

 

Príklad pre fyzickú osobu – živnostníka:

Janko Hraško

Zelená 36, 020 01 Púchov

IČO:  12345678

Fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Považská Bystrica od 1. januára 2010, Číslo živnostenského registra: 111-123456

 

 

Aké ďalšie údaje je vhodné zverejňovať na webe ?

 

Okrem údajov povinných zo zákona, je vhodné na vašej stránke zverejniť aj ďalšie informácie o firme. Uľahčíte tým komunikáciu a navigáciu vašim zákazníkom. Ide najmä o tieto údaje:

DIČ, IČ DPH – Vaši dodávatelia nebudú musieť od vás DIČ / IČ DPH pýtať telefonicky, či emailom, čím sa urýchli komunikácia a ušetríte čas. Pri internetovom obchode je tento údaj povinný.

Telefónne čísla / Fax – To považujeme za samozrejmosť. Ideálne viac telefónnych čísiel na každé vaše oddelenie. Pri internetovom obchode je tento údaj povinný.

Emaily – Preferujte emaile na vašej doméne a nie na voľne dostupných emailových službách (@gmail.com, @post.sk, @azet.sk a pod.). Pôsobí to tak dôveryhodnejšie. Pri internetovom obchode je tento údaj povinný.

 Adresu predajne, kancelárie, odberného miesta – Pokiaľ sídlo vašej spoločnosti je na inej adrese, ako prevádzka alebo kancelária, určite uveďte aj ich adresu. Aby vaši zákazníci zbytočne neblúdili a nechodili ku vám do sídla, keď sa chcú dostať do predajne.

Mapa s vyznačeným miestom sídla, predajne, odberného miesta (napr. Google mapa) – Nie je nič lepšie pre navigáciu, ako mapa s vyznačeným presným miestom na nej.

Odkazy na sociálne siete Facebook, Youtube – Pokiaľ ste na sociálnych sieťach, dajte to vedieť vašim zákazníkom.

Fotografia budovy zvonka  – Uľahčíte navigáciu zákazníkom, ktorí vás prídu navštíviť. Je nepríjemné  prísť na adresu a pritom nevedieť, do ktorej budovy a dverí vstúpiť. V prípade záujmu vám vieme vašu budovu, kancelárie priestory alebo výrobu odfotografovať.

Fotografie vás a vašich zamestnancov – Zákazníci vás budú poznať podľa tváre už pri prvej návšteve. Pôsobíte dôveryhodnejšie a zákazník sa bude lepšie orientovať pri návšteve. Vieme pre vás vytvoriť profesionálne fotografie vás a vašich zamestnancov.

 

 

Aké údaje musia byť zo zákona zverejnené pokiaľ prevádzkujete internetový obchod (e-shop) ?

 

Pokiaľ predávate tovar alebo poskytujete služby cez internet, tak sa na vás okrem údajov uvedených vyššie vzťahujú aj ďalšie povinnosti. Všetky tieto povinnosti nájdete v nasledujúcich zákonoch:

 • zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode,
 • zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len obchodný zákonník),
 • zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len živnostenský zákon),
 • zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len občiansky zákonník),
 • zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa),
 • zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Vyberáme povinnosť zverejňovať zo Zákona o elektronickom obchode § 4 a zo Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov § 3:

 • adresu elektronickej pošty a telefónne číslo
 • názov a adresu orgánu dohľadu, ktorému vaša činnosť podlieha (Pre každý internetový obchod je to príslušné pracovisko Slovenskej obchodnej inšpekcie. Pre špeciálne druhy tovaru a služieb to môžu byť ďalšie úrady a inšpektoráty, napr. Štátna veterinárna a potravinová správa, regionálny úrad verejného zdravotníctva, atď..)
 • náklady na dodanie tovaru a cenu dodania
 • opis tovaru alebo služby
 • cenu tovaru alebo služby
 • platobné podmienky
 • poučenie o práve spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy
 • cenu za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, ak sa cena určuje inou ako základnou sadzbou
 • doba, po ktorú je predávajúci viazaný ponukou (po ktorú ručí za ponúkanú cenu)
 • podmienky a postup pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy vrátane lehoty na odstúpenie od zmluvy
 • adresu, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť

 

 

Advokát Mgr. Ján Matušov (Advokátska kancelária Mgr. Ján Matušov):

 

„I s poukazom na vyššie uvedené zákony, v ktorých sú upravené povinnosti prevádzkovateľa eshopu sa jedná o veľmi obsiahlu problematiku, ktorá môže byť ovplyvnená viacerými okolnosťami vyskytujúcimi sa pri prevádzkovaní konkrétneho eshopu. Z tohto dôvodu je vhodné, aby ste sa ešte pred začatím prevádzkovania eshopu dostatočne oboznámili so všetkými zákonnými povinnosťami a tiež venovali náležitú pozornosť príprave dokumentácie spojenej s jeho prevádzkou. Domnievame sa, že je vhodné, aby ste sa za týmto účelom obrátili na odborníka, ktorý Vás bude vedieť usmerniť, poskytne Vám užitočné rady a tiež Vám pripraví požadovanú dokumentáciu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Pokiaľ by ste totiž zákonné povinnosti porušili môže Vám byť uložená pokuta až do výšky 10.000,- EUR.“

 

Podobné články / Similar posts

 

 

O autorovi

Slavo je odborník na internetový marketing a zároveň náš hlavný programátor. Z jeho klávesnice vzišiel aj náš vlastný administratívny systém pre webstránky lioWEB. Slavo má cit pre dobré a efektívne nastavenie vašich Google Ads kampaní, vlastní certifikát Google Partner. Pomôže vám aj s nastavením kampane na Facebooku a s marketingom všeobecne.Prihláste sa na odber noviniek z blogu