VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto všeobecné obchodné podmienky /ďalej aj ako „VOP“/ vydáva spoločnosť Lemon Lion, s.r.o., so sídlom 1. Mája 1264/9, 020 01 Púchov, IČO: 44 018 312, zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č.: 22962/R v súlade s § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov /ďalej aj ako „Obchodný zákonník“ v znení neskorších predpisov/ a vzťahujú sa na všetky záväzkové právne vzťahy, do ktorý spoločnosť vstupuje pri výkone svojej podnikateľskej činnosti. VOP sú k dispozícii na internetovej stránke počas celej doby platnosti a v písomnej podobe sú k dispozícii v sídle spoločnosti.

1. Definícia základných pojmov

 1. Na účely týchto VOP majú nižšie uvedené pojmy nasledovný význam:
 1. Poskytovateľ
  obchodná spoločnosť Lemon Lion, s.r.o., so sídlom 1. Mája 1264/9, 020 01 Púchov, IČO: 44 018 312, zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č.: 22962/R;
 2. Záujemca
  fyzická alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, ktorá má záujem o poskytnutie Služby zo strany Poskytovateľa;
 3. Objednávateľ
  fyzická alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, ktorá si u Poskytovateľa objedná poskytnutie Služby;
 4. Služba
  trvale zaznamenaný výsledok tvorivej činnosti Poskytovateľa v materiálne alebo elektronickej podobe uskutočnenej na základe Zmluvy podľa požiadaviek Objednávateľa;
 5. Know how
  súbor teoretických poznatkov a praktických skúseností Poskytovateľa, ktoré tento získal a používa pri výkone svojej podnikateľskej činnosti a ktoré nie sú bežne známe a verejne dostupné;
 6. Systém
  postup Poskytovateľa používaný pri tvorbe Služby pozostávajúci z jednotlivých krokov vykonaných počas tvorby Služby obsahujúci Know how Poskytovateľa vrátane použitých softvérov a zariadení, ku ktorým má Poskytovateľ vlastnícke právo alebo autorské práva;
 1. Objednávka
  písomná žiadosť Záujemcu o poskytnutie Služby zo strany Poskytovateľa, obsahujúca špecifikáciu požadovanej služby, presné označenie Záujemcu, a to minimálne obchodné meno, sídlo a IČO pri právnických osobách a meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia pri fyzických osobách, obchodné meno, miesto podnikania a IČO pri fyzických osobách podnikateľoch;
 2. Zmluva
  záväzkový právny vzťah, na základe ktorého Poskytovateľ poskytuje Službu Objednávateľovi za dohodnutých podmienok, ktorý vzniká momentom Akceptácie Objednávky zo strany Poskytovateľa, pričom sa nevyžaduje jeho písomná forma, pokiaľ nie je stanovené inak;
 3. Akceptácia
  odsúhlasenie Objednávky zo strany poskytovateľa písomnou formou, a to aj emailom;
 4. Cenník
  dokument vydaný zo strany Poskytovateľa obsahujúci ceny Služieb pravidelne poskytovaných Poskytovateľom ako aj hodinové alebo tarifné ceny pri výkone jednotlivých druhov činností, ktorý je počas celej doby svojej platnosti dostupný na internetovej stránke Poskytovateľa www.LemonLion.sk a v sídle Poskytovateľa;

2. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto VOP upravujú práva a povinnosti Poskytovateľa a Záujemcu alebo Objednávateľa pri poskytovaní Služieb, pokiaľ nie je medzi nimi dohodnuté niečo iné v písomne uzatvorenej zmluve.
 2. V prípade, ak nastane rozpor medzi VOP a písomnou zmluvou uzatvorenou medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, majú prednosť ustanovenia písomne uzatvorenej zmluvy.
 1. Poskytovateľ je kedykoľvek oprávnený zmeniť a upraviť obsah týchto VOP bez predchádzajúceho súhlasu Záujemcu alebo Objednávateľa. Takto upravené alebo doplnené VOP je Poskytovateľ povinný bezodkladne zaslať Objednávateľovi, pričom Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy do 5 dní odo dňa doručenie upravených alebo pozmenených VOP, ak s nimi nebude súhlasiť. Odstúpením od Zmluvy nezanikajú povinnosť Objednávateľa, ktoré mu vznikli pred doručením upravených alebo doplnených VOP.

3. Predzmluvné vzťahy

 1. Do momentu Akceptácie Objednávky nevzniká Objednávateľovi akýkoľvek nárok na plnenie voči Poskytovateľovi.
 2. Lehoty uvedené v Objednávke začínajú plynúť dňom nasledujúcim po Akceptácii Objednávky, pokiaľ nie je stanovené v týchto VOP inak.
 3. V prípade ak, Záujemca požaduje pred zaslaním Objednávky predbežný návrh Služby od Poskytovateľa, je povinný túto požiadavku potvrdiť Poskytovateľovi písomne, a to aj prostredníctvom mailu. V písomnej žiadosti o vypracovanie predbežného návrhu služby je Záujemca povinný uviesť, že sa oboznámil s VOP Poskytovateľa a tieto v plnom rozsahu akceptuje.
 1. Poskytovateľ má nárok na úhradu nákladov spojených s vypracovaním predbežného návrhu Služby pre Záujemcu podľa bodu 3 tohto článku podľa aktuálneho Cenníka Poskytovateľa, pokiaľ si Záujemca Službu u Poskytovateľa neobjedná.
 2. Objednávateľ zaslaním Objednávky udeľuje Poskytovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom uzatvorenia Zmluvy a riadneho poskytnutia Služby.

4. Práva a povinnosti objednávateľa

 1. Objednávateľ je povinný v Objednávke presne špecifikovať Službu, ktorú od Poskytovateľa požaduje s odkazom na Cenník Poskytovateľa, čím zároveň akceptuje cenu Služby..
 2. V prípade, ak Objednávateľ od Poskytovateľa požaduje Službu, ktorú tento bežne neposkytuje, je Objednávateľ povinný v Objednávke presne špecifikovať obsah požadovanej služby. Na základe Objednávky následne Poskytovateľ vypracuje cenovú ponuku Služby, ktorú zašle na odsúhlasenie Objednávateľovi. V tomto prípade vzniká Zmluva medzi Poskytovateľom a Objednávateľom doručením odsúhlasenia cenovej ponuky Služby zo strany Objednávateľa Poskytovateľovi, pričom týmto nie je dotknutá platnosť čl. III bodov 3 a 4 týchto VOP.
 3. Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi pri realizácií Služby súčinnosť nevyhnutnú k riadnej realizácii Služby, najmä doplnením špecifikácie Služby, uvedením textácie alebo spresnením grafických požiadaviek, pokiaľ bude k tomu Poskytovateľom vyzvaný.
 4. Lehota na poskytnutie Služby sa predlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ nemohol na Službe pracovať pre neposkytnutie súčinnosti zo strany Objednávateľa podľa bodu 3 tohto článku.
 5. Poskytovateľ má nárok na úhradu všetkých nákladov, ktoré mu vzniknú z dôvodu včasného neposkytnutia súčinnosti zo strany Objednávateľa podľa bodu 3 tohto článku.
 1. Grafické požiadavky, textácie a iné požiadavky, ktoré Objednávateľ požaduje zapracovať do Služby podľa bodov 1 až 3 tohto článku je Objednávateľ povinný poskytnúť Poskytovateľovi v elektronickej podobe, a to na CD, DVD, Flash Disku, poslať pomocou E-mailu alebo FTP a vo formátoch, ktoré je schopný Objednávateľ spracovať, pričom tieto formáty budú Objednávateľovi dopredu oznámené.
 2. Objednávateľ ma nárok na poskytnutie Služby za dohodnutých podmienok.
 3. Poskytnutím Služby vzniká Objednávateľovi právo na užívanie Služby a na administráciu Služby, t. zn. úpravu textácie a grafických prvkov v užívateľskej časti Systému sprístupnenej za týmto účelom zo strany Poskytovateľa. Objednávateľ sa však nestáva vlastníkom Systému, pričom berie na vedomie, že autorské práva k nemu patria Poskytovateľovi alebo tretej osobe, ktorá udelila Poskytovateľovi súhlas na ich použite a tieto sú nedotknuteľné. Objednávateľ taktiež nemá nárok na sprístupnenie a úpravu zdrojového kódu alebo na oboznámenie sa s Know how, ktorými je Systém vytvorený. Objednávateľovi sa výslovne zakazuje vykonávať činnosti smerujúce k oboznámeniu sa so zdrojovým kódom Systému, jeho následná úprava alebo využívanie pre svoje účely alebo účely tretej osoby.
 4. Objednávateľovi sa výslovne zakazuje poskytnúť prístup k užívateľskej časti Systému tretím osobám.
 5. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať tvorbu Služby v časoch dohodnutých s Poskytovateľom.

5. Práva a povinnosti Poskytovateľa

 1. Poskytovateľ má nárok na všetkých poskytnutých Službách umiestniť svoje obchodné meno, prípadne iné označenie, ktoré má právo používať a odkaz na svoju internetovú stránku https://lemonlion.sk.
 2. Poskytovateľ je oprávnený tie isté Služby poskytovať viacerým Objednávateľom, pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak.
 3. Poskytovateľ je oprávnený kontrolovať či zo strany Objednávateľa nedochádza k činnostiam vedúcim k odhaleniu, úprave alebo sprístupneniu zdrojového kódu Systému alebo Know how, a to i po prevzatí Služby. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že Objednávateľ vykonáva činnosti podľa predchádzajúcej vety, je oprávnený pozastaviť poskytovanie Služby, čím nie je dotknutý jeho nárok na odmenu.
 1. Poskytovateľ je povinný poskytovať Službu samostatne a s odbornou starostlivosťou.
 2. Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní Služby rešpektovať pokyny Objednávateľa, pokiaľ tieto nepovažuje pri využití odbornej starostlivosti za nevhodné. V prípade nevhodných pokynov zo strany Objednávateľa, je Poskytovateľ povinný upozorniť Objednávateľa na nevhodnosť jeho pokynov. Pokiaľ Objednávateľ trvá na svojich pokynoch i po upozornení zo strany Poskytovateľa, nezodpovedá Poskytovateľ za správnosť a funkčnosť poskytnutej Služby.
 3. V prípade zrušenia objednávky služby zo strany objednávateľa, môže poskytovateľ žiadať od záujemcu úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou objednávky až do momentu jej zrušenia.

6. Platobné podmienky

 1. Poskytovateľ má nárok na odmenu za riadne a včas prevzatú službu podľa aktuálneho Cenníka.
 2. Odmena poskytovateľa je splatná v lehote 14 dní od prevzatia Služby na základe vystavenej faktúry zo strany Poskytovateľa. V prípade Služby, ktorá má trváci alebo opakujúci sa charakter, je odmena Poskytovateľa splatná mesačne pozadu.
 3. V prípade, ak sa jedná o Službu podľa bodu 2 čl. IV týchto VOP, má Poskytovateľ nárok na odmenu podľa cenovej ponuky odsúhlasenej zo strany Objednávateľa. Odmena Poskytovateľa podľa predchádzajúcej vety sa môže od cenovej ponuky odlišovať v rozmedzí +/- 10%.
 4. V prípade, ak Objednávateľ počas poskytovania Služby požaduje od Poskytovateľa zmenu alebo doplnenie Služby, vzniká Poskytovateľovi nárok na zvýšenie odmeny za dodatočne požadované úpravy Služby v rozsahu skutočne odpracovaných hodín alebo tarifnej odmeny podľa aktuálneho Cenníka.
 5. Poskytovateľ má nárok na zloženie zálohy pred realizáciou Služby vo výške 50 % z odmeny podľa aktuálneho Cenníka na základe zálohovej faktúry, ktorú Poskytovateľ zašle Objednávateľovi spoločne s Akceptáciou. V prípade, ak sa jedná o Službu podľa bodu 2 čl. IV týchto VOP predstavuje záloha sumu vo výške 50 % z ceny uvedenej v cenovej ponuke.
 1. Odmena a záloha sa považujú za uhradené momentom pripísania platby na účet Poskytovateľa.
 2. Pokiaľ Poskytovateľ vyžaduje od Objednávateľa zloženie zálohy podľa bodu 5 tohto článku, začína lehota na poskytnutie Služby plynúť dňom nasledujúcim po uhradení zálohy.
 3. V prípade, ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou odmeny, má Poskytovateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z odmeny za každý aj začatý deň omeškania, a to až do úplnej úhrady odmeny. Uhradením zmluvnej pokuty zo strany Objednávateľa nie je dotknutý nárok Poskytovateľa na náhradu škody v plnom rozsahu spočívajúcu najmä v dodatočných nákladoch zo strany Objednávateľa.
 4. V prípade, ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou odmeny pri Službe, ktorá má opakujúci sa alebo trvalý charakter, je Poskytovateľ oprávnený prerušiť poskytovanie Služby. Prerušenie poskytovania Služby Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety, nie je dotknutá povinnosť Objednávateľa dodržiavať tieto VOP, najmä hradiť Poskytovateľovi odmenu.

7. Prevzatie Služby a prechod vlastníckeho práva

 1. Vlastníkom Služby je Objednávateľ, ktorý znáša nebezpečenstvo vzniku škody na prevzatej Službe. Vlastníctvo k Službe spoločne s nebezpečenstvom vzniku škody prechádza na Objednávateľa prevzatím Služby Objednávateľovom od Poskytovateľa o čom sa spíše preberací protokol. V prípade potreby vykonania skúšky funkčnosti Služby, sa skúška funkčnosti Služby vykonáva pri prevzatí Služby, pričom záznam o jej výsledku je súčasťou preberacieho protokolu.
 2. V prípade Služby, ktorá má opakovací alebo trváci charakter prechádza vlastníctvo k Službe a nebezpečenstvo vzniku škody na Službe na Objednávateľa momentom prvotného prevzatia Služby.
 3. Za prevzatie Služby sa na účely týchto VOP považuje prevzatie Služby v podobe hmotného výsledku, prípadne v elektronickej podobe, a to na CD, DVD, Flash Disku, poslať pomocou E-mailu alebo FTP. Za prevzatie Služby sa taktiež považuje sprístupnenie alebo spustenie Služby v rámci siete Internet na internetovej stránke uvedenej v Objednávke.
 4. Prevzatím Služby a podpisom preberacieho protokolu Objednávateľ potvrdzuje, že Služba je poskytnutá v súlade s jeho Objednávkou, prípadne požiadavkami dodatočne špecifikovanými v súlade s týmito VOP.
 5. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah Služby ani za pravdivosť a aktuálnosť informácií v nej obsiahnutých.
 1. Po prevzatí Služby Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté alebo spôsobené stratou alebo poškodením dát uložených prostredníctvom Služby.
 2. Objednávateľ je povinný preukázať Poskytovateľovi autorské práva alebo súhlas autora s použitím obrázkov, textácii, videí a iných podkladov, ktoré požaduje zapracovať pri poskytnutí Služby zo strany Poskytovateľa alebo ktoré za týmto účelom Poskytovateľovi dodá. Poskytovateľ použitím materiálov podľa predchádzajúcej vety pri realizácii Služby nezodpovedá za prípadné porušenie autorských práv tretích osôb ani za škodu takto vzniknutú.
 3. Poskytovateľ sa zaväzuje použiť na vykonanie diela Systém, ktorého je vlastníkom alebo ku ktorému má autorské práva alebo Systém, ktorý je oprávnený používať na základe licencie udelenej zo strany oprávnenej osoby a za podmienok uvedených v licencii.
 4. Prevzatím diela nevzniká Objednávateľovi nárok na poskytnutie zdrojového kódu zo strany Objednávateľa. Prevzatím diela neprechádzajú autorské práva k zdrojovému kódu alebo k Know how použitému pri poskytnutí Služby na Objednávateľa. Autorské práva k zdrojovému kódu a Know how použitému pri poskytnutí Služby nie sú prechodom vlastníckeho práva k Službe na Objednávateľa nedotknuté.
 5. Poskytovateľ považuje všetky údaje, s ktorými sa Objednávateľ oboznámil v súvislosti s poskytnutím Služby za dôverné. Objednávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o týchto údajoch vo vzťahu k tretím osobám, a to aj po ukončení Zmluvy, inak zodpovedá Poskytovateľovi za škodu v plnom rozsahu.

8. Podmienky reklamácie Služby a zodpovednosť

 1. Objednávateľ má nárok na odstránenie vady prevzatej Služby u Poskytovateľa.
 2. Objednávateľ je povinný uplatniť si nárok na odstránenie vady prevzatej Služby písomne u Poskytovateľa bezodkladne po jej zistení, najneskôr však v lehote 6 mesiacov po prevzatí Služby.
 3. Poskytovateľ je povinný písomne vyhodnotiť oprávnenosť nároku Objednávateľa na odstránenie vady prevzatej Služby v lehote 10 dní od doručenia Objednávateľovej požiadavky na odstránenie vady.
 4. V prípade, ak Poskytovateľ vyhodnotí Objednávateľov nárok na Odstránenie vady poskytnutej Služby ako oprávnený, je povinný vadu prevzatej Služby odstrániť v lehote 30 dní od vyhodnotenia oprávnenosti vady prevzatej Služby podľa bodu 3 tohto články.
 5. Poskytovateľ je oprávnený predĺžiť lehotu na odstránenie vady o ďalších 30 dní na základe oznámenia zaslaného Objednávateľovi počas základnej lehoty podľa bodu 4 tohto článku v prípade, ak sa jedná o vadu, ktorej odstránenie je obzvlášť náročné alebo si vyžaduje súčinnosť tretích osôb.
 6. Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi súčinnosť potrebnú na odstránenie oprávnenej vady na základe písomnej výzvy Poskytovateľa. Lehota na odstránenie oprávnenej vady sa predlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ čaká na poskytnutie súčinnosti zo strany Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.
 7. Poskytovateľ nezodpovedá za vady na prevzatej Službe, ktoré:
  1. vznikli z dôvodu nevhodnosti pokynov Objednávateľa, na ktorých nevhodnosť bol Objednávateľ zo strany Poskytovateľ upozornený,
  2. vznikli z dôvodu nevhodnosti alebo nekompatibility obrázkov, videí, textácii a iných podkladov, ktoré odovzdal Objednávateľ Poskytovateľovi za účelom ich použitia pri vykonaní Služby,
  3. vznikli z dôvodu nevhodnosti alebo nekompatibility obrázkov, videí, textácii a iných podkladov, ktorých použitie požadoval Objednávateľ od Poskytovateľova pri vykonaní Služby,
  4. vzniknú z dôvodu poškodenia alebo straty dát vložených do Služby po jej prevzatí Objednávateľom,
  5. vzniknú neodborným zásahom do prevzatej Služby zo strany Objednávateľa alebo tretej osoby.
  6. spočívajú v nekompatibilite hardvérového, softvérového a iného technického vybavenia Objednávateľa so Službou, pokiaľ bol zo strany Poskytovateľa oboznámený s hardvérovými, softvérovými a inými požiadavkami pre správne fungovanie Služby.
 1. Akékoľvek požiadavky Objednávateľa spočívajúce v zmene, úprave alebo aktualizácii prevzatej Služby, ktoré neboli zo strany Objednávateľa uvedené v Objednávke alebo pred prevzatím Služby sa budú považovať za novú Objednávku zo strany Objednávateľa.
 2. Poskytovateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi porušením jeho povinností vyplývajúcich mu z týchto VOP.
 3. Objednávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Poskytovateľovi porušením jeho povinností vyplývajúcich mu z týchto VOP.
 4. Poskytovateľova zodpovednosť za škodu je obmedzená len na ním zavinenú skutočnú škodu, a to do výšky odmeny uhradenej zo strany Objednávateľa Poskytovateľovi. Ušlý zisk Objednávateľa je z náhrady škody vylúčený.

9. Zánik zmluvy

 1. Zmluva zaniká:
  1. vzájomnou dohodou Poskytovateľa a Objednávateľa,
  2. výpoveďou zo strany Objednávateľa alebo Poskytovateľa v prípade opakujúcej sa alebo trvácej Služby,
  3. odstúpením zo strany Objednávateľa alebo Poskytovateľa,
  4. splnením podmienok v prípade jednorázovo poskytovanej Služby,
  5. zánikom Poskytovateľa bez právneho nástupcu,
  6. zánikom alebo smrťou Objednávateľa.
 2. Objednávateľ a Poskytovateľ sú oprávnení vypovedať Zmluvu v prípade opakujúcej sa alebo trvácej Služby v jednomesačnej výpovednej lehote bez udania dôvodu. Výpovedná lehota začína plynúť prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená.
 3. Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť, ak:
  1. od neho Objednávateľ požaduje poskytnutie Služby, ktorá svojim obsahom, úrovňou zobrazenia, grafickým spracovaním alebo účelom:
   1. je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, právom EU, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná alebo v rozpore s dobrými mravmi,
   2. poškodzuje dobré meno Poskytovateľa alebo tretej osoby,
   3. propaguje potláčanie základných práv a ľudských slobôd,
   4. podnecuje neznášanlivosť na základe príslušnosti k národu, národnosti, etnickej skupine, rase, náboženstvu alebo cirkvi, politickú a etnickú neznášanlivosť a neznášanlivosť na základe pohlavia alebo orientácie,
   5. propaguje požívanie psychotropných látok, omamných látok, jedov a prekurzorov, ktorých požívanie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
  2. je Objednávateľ v omeškaní s úhradou odmeny viac ako 30 dní,
  3. je Objednávateľ v omeškaní s úhradou zálohy viac ako 10 dní,
  4. Objednávateľ porušuje povinnosti vyplývajúce mu zo Zmluvy i napriek písomnej výzve Poskytovateľa s primeranou lehotou na odstránenie nedostatkov,
  5. Objednávateľ porušuje zákaz vyplývajúci mu z čl. IV. bodov 8 a 9 týchto VOP, a to aj bez predchádzajúcej písomnej výzvy.
 1. Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť, ak Poskytovateľ napriek písomnej výzve a poskytnutí primeranej lehoty:
  1. neposkytne Objednávateľovi Službu po jej Akceptácii v dohodnutej lehote,
  2. neodstráni oprávnene uplatnenú vadu prevzatej Služby.
 2. Ukončenie Zmluvy nemá vplyv na existenciu práv a povinností, ktoré Objednávateľovi a Poskytovateľovi vznikli počas jej platnosti a ku dňu ukončenia neboli vysporiadané.

10. Záverečné ustanovenia

 1. Poskytovateľ je povinný zverejniť nové znenie VOP minimálne 7 dní pred ich platnosťou na svojej internetovej stránke www.LemonLion.sk.
 1. Tieto VOP budú počas celej doby ich platnosti zverejnené na internetovej stránke Poskytovateľa www.LemonLion.sk.
 2. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.6.2015.