Informácie o spracúvaní osobných údajov pre klientov obchodnej spoločnosti Lemon Lion s.r.o.

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní právnych služieb osobné údaje v obchodnej spoločnosti Lemon Lion s.r.o., so sídlom 1. mája 1264/9, 020 01 Púchov, IČO: 44 018 312 (ďalej len „My“). Ak máte akékoľvek otázky, môžete náš kontaktovať telefonicky na +421 42 4324 221, +421 948 465 007, e-mailom na lemonlion@lemonlion.sk alebo poštou na adresu nášho sídla.

 

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby,1 a tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú ako aj ďalšími predpismi.

 

Vzhľadom na to, že náležitá ochrana Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, tak pri spracúvaní osobných údajov dodržiavame nasledovné zásady:

 

 • osobné údaje spracúvame korektne, zákonným a transparentným spôsobom;
 • osobné údaje zhromažďujeme iba pre určité, výslovne vyjadrené a legitímne účely, pričom ich nespracúvame takým spôsobom, ktorý nemožno s týmto účelom zlúčiť;
 • spracúvame iba primerané a relevantné osobné údaje o Vás, a to výlučne v rozsahu nevyhnutnom k jednotlivým účelom spracúvania;
 • spracúvame iba presné a aktuálne osobné údaje. V prípade, ak by sme zistili, že osobné údaje, ktoré spracúvame sú nepresné alebo neaktuálne, tak takéto osobné údaje bezodkladne opravíme alebo vymažeme;
 • uchovávame osobné údaje len po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu, pre ktorý sú osobné údaje spracúvané;
 • spracúvame osobné údaje len takým spôsobom, ktorý zaručí ich náležité zabezpečenie a tiež to, že osobné údaje sú chránené pred neoprávneným alebo protiprávnym spracúvaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

Z akého dôvodu spracúvame Vaše osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

a) plnenie povinností vyplývajúcich nám zo všeobecne záväzných právnych predpisov;

Osobné údaje o Vás spracúvame najmä pre účely rokovania o uzavretí, zmene alebo ukončení zmluvy, plnenia práv a povinností zo zmluvy (vytvorenie návrhu webovej stránky, grafického návrhu alebo videa), za účelom komunikácie s Vami, vybavovania Vašich žiadostí. Zároveň Vaše osobné údaje spracúvame aj za účelom ochrany našich práv, ktoré nám na základe zmluvy vzniknú (napríklad vymáhanie pohľadávok).

 

Vaše osobné údaje, a to Vaša podobizeň zachytená na fotografii alebo vo videu môže byť zverejnená na webovej stránke nášho klienta, na jeho reklamných predmetoch, na profile nášho klienta vytvorenom na sociálnych sieťach (facebook, instagram, twiter a pod) alebo na webovej stránke slúžiacej na umiestnenie a prehrávanie videí (youtube.com a pod.).

 

Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov?

Právnym základom, na základe ktorého v tomto prípade Vaše osobné údaje spracúvame je zmluva, ktorú sme s Vami uzavreli a na základe ktorej Vám poskytujeme služby.

 

Ako dlho Vaše osobné údaje spracúvame?

Za týmto účelom uchovávame Vaše osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami a po dobu 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu, keď ste štatutárnym zástupcom nášho klienta (napr. konateľ), ktorým je právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ a poskytujeme Vám naše služby, zamestnanec právnickej soby, ktorá je našim klientom a ste poverený spoluprácou s nami. V prípade, ak ste fyzickou osobou nepodnikateľom uchovávame Vaše osobné údaje tri roky po skončení zmluvného vzťahu.

 

Aké osobné údaje o Vás spracúvame?

Meno a priezvisko, akademický titul, adresa, pracovné alebo služobné zaradenie, miesto výkonu práce, telefónne číslo, emailová adresa, identifikačné údaje zamestnávateľa, podpis, Vaše podobizne zachytené formou fotografie alebo videozáznamu a záznam z elektronickej komunikácie.

 

O kom osobné údaje spracúvame (dotknuté osoby)?

Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje ak ste:

 

 • štatutárnym zástupcom nášho klienta (napr. konateľ), ktorým je právnická osoba,
 • fyzická osoba – podnikateľ a poskytujeme Vám naše služby,
 • fyzická osoba nepodnikateľ a poskytujeme Vám naše služby,
 • zamestnanec právnickej soby, ktorá je našim klientom a ste poverený spoluprácou s nami.

 

Kto má prístup k Vašim osobným údajov a kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov?

Keďže je pre nás bezpečnosť Vašich osobných údajov prvoradá, tak prístup k Vašim osobným údajom majú výlučne konatelia našej spoločnosti, ktorí ich potrebujú pri poskytovaní služieb pre Vás. Vaše osobné údaje poskytujete v nevyhnutnom rozsahu našim partnerom v prípade, ak nám pomáhajú pri poskytovaní služieb pre Vás. Naši partneri však sídlia v tých istých priestoroch ako My, a preto je aj v tomto prípade o bezpečnosť Vašich osobných údajov náležite postarané. Všetky vyššie uvedené osoby, ktoré majú prístup k Vašim osobným údajom sú viazané povinnosťou zachovávať mlčanlivosť bez časového obmedzenia.

 

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Osobné údaje získavame priamo od Vás ako nášho klienta alebo osoby konajúcej v mene klienta.

 

Spracúvanie Vašich osobných údajov z našej strany je zmluvnou požiadavkou, aby sme Vám vedeli poskytnúť naše služby. V prípade, ak z Vašej strany nedôjde k poskytnutiu požadovaných osobných údajov, My nebudeme môcť s Vami vôbec uzavrieť zmluvu, prípadne nebudeme schopný plniť povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo s ňou súvisiace (nemožnosť vytvorenia návrhu webovej stránky, grafického návrhu alebo videa), ak k uzavretiu zmluvy už došlo.

 

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame.

 

Na tomto mieste Vám oznamujeme, že rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania, ktoré má pre Vás právne účinky alebo sa Vás obdobným spôsobom významne týka neuskutočňuje.

b) plnenie povinností vyplývajúcich nám zo všeobecne záväzných právnych predpisov;

Osobné údaje o Vás sme povinní spracúvať taktiež z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich na zo všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti účtovníctva a správy daní.

 

Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov?

Právnym základom, na základe ktorého v tomto prípade Vaše osobné údaje spracúvame je splnenie našich zákonných povinností vyplývajúcich nám zo všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti vedenia účtovníctva a správy daní, najmä zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Ako dlho Vaše osobné údaje spracúvame?

Za týmto účelom uchovávame Vaše osobné údaje najviac po dobu 10 rokov, ktorá začína plynúť skončením účtovného obdobia, ktorého sa doklady týkajú.

 

Aké osobné údaje o Vás spracúvame?

Meno a priezvisko, akademický titul, adresa, pracovné alebo služobné zaradenie, miesto výkonu práce, telefónne číslo, emailová adresa, identifikačné údaje zamestnávateľa a podpis.

 

O kom osobné údaje spracúvame (dotknuté osoby)?

Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje ak ste:

 

 • štatutárnym zástupcom nášho klienta (napr. konateľ), ktorým je právnická osoba,
 • fyzická osoba – podnikateľ a poskytujeme Vám naše služby
 • fyzická osoba nepodnikateľ a poskytujeme Vám naše služby,

 

Kto má prístup k Vašim osobným údajov a kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov?

Keďže je pre nás bezpečnosť Vašich osobných údajov prvoradá, tak prístup k Vašim osobným údajom majú výlučne konatelia našej spoločnosti. Vaše osobné údaje poskytujete v nevyhnutnom rozsahu spoločnosti, ktorá nám vedie účtovníctvo. Všetky vyššie uvedené osoby, ktoré majú prístup k Vašim osobným údajom sú viazané povinnosťou zachovávať mlčanlivosť bez časového obmedzenia. Zároveň Vaše osobné údaje poskytujeme správcovi dane a iným orgánom verejnej moci, ak máme túto povinnosť na základe všeobecne záväzných právnych predpisov Vaše osobné údaje poskytnúť.

 

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Osobné údaje získavame priamo od Vás ako nášho klienta alebo osoby konajúcej v mene klienta.

 

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame.

 

Na tomto mieste Vám oznamujeme, že rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania, ktoré má pre Vás právne účinky alebo sa Vás obdobným spôsobom významne týka neuskutočňuje.

c) poskytovanie našich služieb pre klientov;

Vaše osobné údaje spracúvame taktiež pre účely realizácie webových stránok, grafických návrhov a tvorbu videí pre našich klientov, u ktorých Vy pracujete alebo s nimi spolupracujete, pričom v takomto prípade získavame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu. Vaše osobné údaje, a to Vaša podobizeň zachytená na fotografii alebo vo videu môže byť zverejnená na webovej stránke nášho klienta, na jeho reklamných predmetoch, na profile nášho klienta vytvorenom na sociálnych sieťach (facebook, instagram, twiter a pod) alebo na webovej stránke slúžiacej na umiestnenie a prehrávanie videí (youtube.com a pod.).

 

Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov?

Právnym základom, na základe ktorého v tomto prípade Vaše osobné údaje spracúvame je Váš súhlas, ktorý ste nám za týmto účelom udelili.

 

Ako dlho Vaše osobné údaje spracúvame?

Za týmto účelom uchovávame Vaše osobné údaje po dobu trvania udeleného súhlasu.

 

Aké osobné údaje o Vás spracúvame?

Meno a priezvisko, akademický titul, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, podpis, Vaše podobizne zachytené formou fotografie alebo videozáznamu.

 

O kom osobné údaje spracúvame (dotknuté osoby)?

Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje ak ste:

 

 • zamestnanec nášho klienta a udelíte nám súhlas s Vaším fotením alebo natáčaním,
 • obchodný partner nášho klienta a udelíte nám súhlas s Vaším fotením alebo natáčaním.

 

Kto má prístup k Vašim osobným údajov a kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov?

Keďže je pre nás bezpečnosť Vašich osobných údajov prvoradá, tak prístup k Vašim osobným údajom majú výlučne konatelia našej spoločnosti, ktorí ich potrebujú pri poskytovaní služieb pre Vás. Vaše osobné údaje poskytujete v nevyhnutnom rozsahu našim partnerom v prípade, ak nám pomáhajú pri poskytovaní služieb pre Vás. Naši partneri však sídlia v tých istých priestoroch ako My, a preto je aj v tomto prípade o bezpečnosť Vašich osobných údajov náležite postarané. Všetky vyššie uvedené osoby, ktoré majú prístup k Vašim osobným údajom sú viazané povinnosťou zachovávať mlčanlivosť bez časového obmedzenia.

 

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Osobné údaje získavame priamo od Vás, a to Vašim fotením alebo natáčaním počas poskytovania služieb nášmu klientovi, pre ktorého pracujete alebo s ktorým inak spolupracujete. V prípade, ak z Vašej strany nedôjde k udeleniu súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov, tak nie sme oprávnení Vaše osobné údaje spracúvať a využiť ich pre účely realizácie webových stránok, grafických návrhov a tvorbu videí pre svojich klientov, u ktorých Vy pracujete alebo s nimi spolupracujete.

 

Pokiaľ ste nám poskytli súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov pre účely realizácie webových stránok, grafických návrhov a tvorbu videí pre svojich klientov, u ktorých Vy pracujete alebo s nimi spolupracujete, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať.

 

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame.

 

Na tomto mieste Vám oznamujeme, že rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania, ktoré má pre Vás právne účinky alebo sa Vás obdobným spôsobom významne týka neuskutočňuje.

d) reakcia na Vaše požiadavky a otázky;

Vaše osobné údaje spracúvame taktiež pre účely reakcie na Vaše požiadavky a otázky, ktoré nám zašlete s pomocou kontaktného formulára zverejneného na našej webovej stránke https://www.lemonlion.sk/sk/kontakt/.

 

Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov?

Právnym základom, na základe ktorého v tomto prípade Vaše osobné údaje spracúvame je Váš súhlas, ktorý ste nám za týmto účelom udelili.

 

Ako dlho Vaše osobné údaje spracúvame?

Za týmto účelom uchovávame Vaše osobné údaje po dobu trvania udeleného súhlasu, najviac však tri mesiace odo dňa doručenia Vašej otázky alebo požiadavky.

 

Aké osobné údaje o Vás spracúvame?

Meno a priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa.

 

O kom osobné údaje spracúvame (dotknuté osoby)?

Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje ak ste vyplnili kontaktný formulár na našej webovej stránke.

 

Kto má prístup k Vašim osobným údajov a kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov?

Keďže je pre nás bezpečnosť Vašich osobných údajov prvoradá, tak prístup k Vašim osobným údajom majú výlučne konatelia našej spoločnosti, ktorí ich potrebujú za účelom reakcie na Vašu otázku alebo požiadavku.

 

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Osobné údaje získavame priamo od Vás, a to vyplnením kontaktného formulára a udelením súhlasu.

 

V prípade, ak z Vašej strany nedôjde k udeleniu súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov, tak nie možné kontaktný formulár odoslať a My nebudeme môcť reagovať na Vašu požiadavku alebo otázku.

 

Pokiaľ ste nám poskytli súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov z našej strany máte nasledovné práva:

 

Právo na prístup k Vašim osobným údajom

Môžete nám podať žiadosť, či sa spracúvame osobné údaje o Vás. V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje umožníme Vám prístup k ním a vystavíme na základe Vašej žiadosti kópiu Vašich osobných údajov.

 

Právo na opravu (doplnenie) Vašich osobných údajov

Pokiaľ by ste zistili, že Vaše osobné údaje, ktoré evidujeme sú nesprávne, máte právo požiadať nás opravu alebo aktualizáciu Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame. Taktiež máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. My samozrejme vykonáme opravu, prípadne doplnenie Vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo nás o to požiadate.

 

Právo na vymazanie Vašich osobných údajov

Rovnako nás môžete požiadať, aby sme Vaše osobné údaje vymazali, čo budeme povinný spraviť v nasledovných prípadoch:

 

 1. Vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme získali alebo inak spracúvali,
 2. odvoláte súhlas, na základe ktorého Vaše osobné údaje spracúvame
 3. Vaše osobné údaje sme spracúvali nezákonne, a teda nemali sme žiadny právny základ, ktorý by nám umožňoval ich spracúvanie
 4. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zo Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 5. osobné údaje by sme získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov, ktorú činnosť však neuskutočňujeme.

 

Na výmaz Vašich osobných údajov nemáte právo v tom prípade, že ich spracúvanie je potrebné:

 

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 2. na splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

K výmazu Vašich osobných údajov na základe Vašej žiadosti pristúpime bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotíme, že Vaša žiadosť je dôvodná.

 

Právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte taktiež právo žiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov v nasledovných prípadoch:

 

 1. ak napadnete správnosť osobných údajov, a teda ak budete požadovať ich opravu, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov
 2. ak spracúvanie považujete za protizákonné a namiesto výmazu osobných údajov požadujete obmedzenie ich použitia;
 3. ak už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely ich spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov;
 4. ak budete namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného nároku, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na naše strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

 

Právo vzniesť námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov

Ak by sme vykonávali spracúvanie Vašich osobných údajov za účelom ochrany našich oprávnených záujmov alebo tretieho subjektu, máte právo kedykoľvek podať námietku proti takémuto spracúvaniu Vašich osobných údajov. Rovnako máte právo vzniesť námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu.

 

Ak vznesiete námietku z vyššie uvedených dôvodov proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. To neplatí ak preukážeme, že máme závažné oprávnené dôvody pre spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, alebo preukážeme že ich spracúvame pre určenie, výkon alebo obhajobu našich právnych nárokov. V prípade, ak podávate námietku proti spracúvaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu, nebudú Vaše osobné údaje na tento účel ďalej spracúvané.

 

Právo na prenosnosť Vašich osobných údajov

Na základe tohto práva získate Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, pričom máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

 

Právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania

Právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania
Ako subjekt údajov máte právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov, vrátane profilovania, ktoré má pre Vás právne účinky alebo sa Vás obdobným spôsobom významne týka.

 

Na tomto mieste Vám oznamujeme, že rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania, ktoré má pre Vás právne účinky alebo sa Vás obdobným spôsobom významne týka neuskutočňujeme.

 

Právo podať sťažnosť na dozorovom úrade

V prípade, ak si myslíte, že spracúvaním Vašich osobných údajov došlo k porušeniu právnych predpisov, máte právo podať sťažnosť na príslušnom dozornom úrade, ktorým je pre územie Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje a ďalšie informácie môžete nájsť na stránkach https://dataprotection.gov.sk/uoou/. Zároveň máte právo na účinnú súdnu ochranu proti právne záväznému rozhodnutiu dozorného orgánu, alebo ak sa príslušný dozorný orgán nezaoberá Vami podanou sťažnosťou alebo Vás neinformuje o priebehu riešenia Vašej sťažnosti.

 

Právo byť informovaný o prípadoch porušenia zabezpečenia Vašich osobných údajov

V prípade, ak by prišlo k porušeniu zabezpečenia Vašich osobných údajov a ak je pravdepodobné, že takéto porušenie bude mať za následok vysoké riziko pre Vaše práva alebo slobody, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime a poskytneme Vám bližšie informácie hlavne o povahe takéhoto porušenia, hroziacich dôsledkoch a prijatých opatreniach.

 

Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov

Pokiaľ spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, tento môžete kedykoľvek odvolať.

 

Vami uplatnené práva a nároky vybavujme bezodplatne, a to čo najrýchlejšie, ak je to možné, najneskôr však do jedného mesiaca. V odôvodnených prípadoch môžeme túto lehotu predĺžiť, a to až o dva mesiace, pričom o takomto predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu pre jej predĺženia Vás budeme vždy informovať.

 

V prípade, ak by Vaša žiadosť bola zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná (najmä z dôvodu, že bola podaná opakovane), môžeme od Vás požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácii alebo s vykonaním požadovaných úkonov.

 

Ak budeme mať dôvodné pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá si bude uplatňovať vyššie uvedené práva, môžeme túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácii nevyhnutných k potvrdeniu tejto osoby ako subjektu údajov.

Zásady používania súborov cookies

V súlade s §55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

 

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do Vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet) presnejšie do priečinka pre súbory internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, dátum svojho vzniku a informácie pomocou ktorých si vie stránka „všimnúť“ určité vstupy, nastavenia a preferencie (napríklad prihlásenie sa, reč, veľkosť písma a iné preferencie zobrazovania) počas určitého času, takže ich nemusíte pri nasledujúcich návštevách alebo pri pohybe na stránke nanovo zadávať. Cookies môžu tiež slúžiť na zachytenie toho, ako stránku používate, a na jeho analýzu. Existujú tzv. session cookies, ktoré sa vymažú po zavretí okna prehliadača, a tzv. permanentné cookies, ktoré sa ukladajú počas dlhšieho časového obdobia na Vašom harddisku a až po uplynutí určeného času ich prehliadač vymaže.

 

Používanie cookies

Používaním stránok prevádzkovaných spoločnosťou Lemon Lion s.r.o., vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením Vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

 

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich Vašim záujmom a potrebám, zlepšovať ich štruktúru a obsah, ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Prevádzkovateľ Lemon Lion s.r.o., nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu. V rozsahu, v akom jednotlivé implementované cookies spracúvajú údaje, dochádza k spracúvaniu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávneného záujmu za účelom zachovania čo najlepšej funkcionality a optimalizácii internetovej stránky a propagačných nástrojov, na cielený a efektívny marketing. Ako môžete nastavenia cookies zmeniť? Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies.

Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

 

Prečo si ponechať nastavenie cookies?

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

Aké typy cookies používame?

Nevyhnutné

Sušienka

Dĺžka

Popis

_icl_visitor_lang_js

1 deň

Ukladá presmerovaný jazyk. Tento súbor cookie je povolený pre všetkých návštevníkov stránky, ak používate funkciu presmerovania jazyka prehliadača.

cookielawinfo-checkbox-analyticke

1 rok

Tento cookie vytvára doplnok GDPR Cookie Consent pre uloženie súhlasu s ukladaním súborov cookies v kategórii “Analytické”.

cookielawinfo-checkbox-dalsie

1 rok

Tento cookie vytvára doplnok GDPR Cookie Consent pre uloženie súhlasu s ukladaním súborov cookies v kategórii “Ostatné”.

cookielawinfo-checkbox-funkcne

1 rok

Tento cookie vytvára doplnok GDPR Cookie Consent pre uloženie súhlasu s ukladaním súborov cookies v kategórii “Funkčné”.

cookielawinfo-checkbox-necessary

1 rok

Tento cookie vytvára doplnok GDPR Cookie Consent pre uloženie súhlasu s ukladaním súborov cookies v kategórii “Nevyhnutné”.

cookielawinfo-checkbox-reklamne

1 rok

Tento cookie vytvára doplnok GDPR Cookie Consent pre uloženie súhlasu s ukladaním súborov cookies v kategórii “Reklama”.

cookielawinfo-checkbox-vykonnostne

1 rok

Tento cookie vytvára doplnok GDPR Cookie Consent pre uloženie súhlasu s ukladaním súborov cookies v kategórii “Výkon”.

elementor

nikdy

Tento súbor cookie používa téma WordPress webovej stránky. Umožňuje vlastníkovi webovej stránky implementovať alebo meniť obsah webovej stránky v reálnom čase.

elementor

nikdy

Tento súbor cookie používa téma WordPress webovej stránky. Umožňuje vlastníkovi webovej stránky implementovať alebo meniť obsah webovej stránky v reálnom čase.

viewed_cookie_policy

1 rok

Súbor cookie je nastavený doplnkom GDPR Cookie Consent a používa sa na uloženie toho, či používateľ súhlasil alebo nesúhlasil s používaním súborov cookie. Neuchováva žiadne osobné údaje.

wp-wpml_current
_admin_language_{hash}

1 rok

Ukladá aktuálny jazyk oblasti správy WordPress.

wp-wpml_current_language

1 deň

Uloží aktuálny jazyk. Tento súbor cookie je predvolene povolený na stránkach, ktoré používajú funkciu jazykového filtrovania pre operácie AJAX.

wpml_browser_redirect_test

1 rok

Testuje, či sú povolené súbory cookie. Tento súbor cookie je povolený pre všetkých návštevníkov stránky, ak používate funkciu presmerovania jazyka prehliadača.

Reklamné

Sušienka

Dĺžka

Popis

VISITOR_INFO1_LIVE

5 mesiacov 27 dní

Cookie nastavená službou YouTube na meranie šírky pásma, ktorá určuje, či používateľ získa nové alebo staré rozhranie prehrávača.

YSC

relácia

Cookie YSC ukladá YouTube a používa sa na sledovanie zhliadnutí vložených videí na stránkach YouTube.

yt-remote-connected-devices

nikdy

YouTube nastavuje tento súbor cookie na ukladanie predvolieb videa používateľa pomocou vloženého videa YouTube.

yt-remote-device-id

nikdy

YouTube nastavuje tento súbor cookie na ukladanie predvolieb videa používateľa pomocou vloženého videa YouTube.

yt.innertube::nextId

nikdy

Cookie, nastavená službou YouTube, registruje jedinečné ID na ukladanie údajov o videách zo služby YouTube, ktoré používateľ videl.

yt.innertube::requests

nikdy

Cookie, nastavená službou YouTube, registruje jedinečné ID na ukladanie údajov o videách zo služby YouTube, ktoré používateľ videl.

Analytické

Sušienka

Dĺžka

Popis

_ga

2 roky

Súbor cookie _ga nainštalovaný službou Google Analytics počíta údaje o návštevníkoch, reláciách a kampaniach, a tiež sleduje používanie stránky pre analytický prehľad stránky. Táto cookie ukladá informácie anonymne a priraďuje náhodne vygenerované číslo na rozpoznanie jedinečných návštevníkov.

_ga_J32B7KQ9T5

Tento súbor cookie je nainštalovaný službou Google Analytics.

_gat_gtag_UA_220257608_1

1 minúta

Tento súbor cookie nastavuje služba Google Analytics – používa sa na analýzu zvykov návštevníkov pri prehliadaní, toku, zdroja návštevnosti a ďalších informácií. Jeho platnosť vyprší okamžite.

_gid

1 deň

Súbor cookie _gid nainštalovaný službou Google Analytics ukladá informácie o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku, a zároveň vytvára analytickú správu o výkonnosti webovej lokality. Niektoré zo zhromažďovaných údajov zahŕňajú počet návštevníkov, ich zdroj a stránky, ktoré anonymne navštevujú.

CONSENT

2 roky

YouTube nastavuje tento cookie súbor prostredníctvom vložených videí YouTube a zaznamenáva anonymné štatistické údaje.

Funkčné

Sušienka

Dĺžka

Popis

cli_user_preference

1 rok

Súbor cookie je nastavený doplnkom GDPR Cookie Consent a používa sa na uloženie toho, či používateľ súhlasil alebo nesúhlasil s používaním súborov cookie. Neuchováva žiadne osobné údaje.