Informácie o spracúvaní osobných údajov pre klientov obchodnej spoločnosti Lemon Lion s.r.o.

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní právnych služieb osobné údaje v obchodnej spoločnosti Lemon Lion s.r.o., so sídlom 1. mája 1264/9, 020 01 Púchov, IČO: 44 018 312 (ďalej len „My“). Ak máte akékoľvek otázky, môžete náš kontaktovať telefonicky na +421 42 4324 221, +421 948 465 007, e-mailom na lemonlion@lemonlion.sk alebo poštou na adresu nášho sídla.

 

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby,[1] a tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú ako aj ďalšími predpismi.

 


[1] Viď čl. 12 až 22 GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

Vzhľadom na to, že náležitá ochrana Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, tak pri spracúvaní osobných údajov dodržiavame nasledovné zásady:

 

  • osobné údaje spracúvame korektne, zákonným a transparentným spôsobom;
  • osobné údaje zhromažďujeme iba pre určité, výslovne vyjadrené a legitímne účely, pričom ich nespracúvame takým spôsobom, ktorý nemožno s týmto účelom zlúčiť;
  • spracúvame iba primerané a relevantné osobné údaje o Vás, a to výlučne v rozsahu nevyhnutnom k jednotlivým účelom spracúvania;
  • spracúvame iba presné a aktuálne osobné údaje. V prípade, ak by sme zistili, že osobné údaje, ktoré spracúvame sú nepresné alebo neaktuálne, tak takéto osobné údaje bezodkladne opravíme alebo vymažeme;
  • uchovávame osobné údaje len po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu, pre ktorý sú osobné údaje spracúvané;
  • spracúvame osobné údaje len takým spôsobom, ktorý zaručí ich náležité zabezpečenie a tiež to, že osobné údaje sú chránené pred neoprávneným alebo protiprávnym spracúvaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.