Mapa pre mesto Púchov

Ako sme mestu Púchov pomohli vytvoriť novú, praktickejšiu mapu pre turistické a iné potreby mesta. Prípadová štúdia.

Jeden z klientov, mesto Púchov, nás nedávno požiadal, či by sme vedeli pripraviť podklady a zabezpečiť výrobu novej mapy pre Informačné centrum mesta a ďalšie účely mestského úradu. Klient chcel mapu, v ktorej ako orientačné body už budú zaznačené dominanty a dôležité miesta, ktoré by boli pre orientáciu mesta a jeho okolia užitočnejšie ako reklamy firiem. Mapa by mala slúžiť turistom (a tiež obyvateľom mesta) na zorientovanie sa vo všetkých mestských častiach.

Ďalším účelom je využitie na mestskom úrade v rôznych odboroch a mestských podnikoch – stavebný úrad, dopravný úrad, plánovanie mestskej zelene, verejného osvetlenia, údržby komunikácií, rozvody tepla, plánovanie inžinierskych sietí, pomôcka pri tvorbe územných plánov, plánovanie športových a kultúrnych akcií v uliciach mesta a podobne.

Pri rozhovore s ľuďmi z mestského úradu sa rýchlo ukázal prvý problém predchádzajúcej mapy. Návštevníci sa v Informačnom centre pýtajú: čo zaujímavé sa nachádza v meste a v jeho okolí, aké historické pamiatky je v meste možné vidieť a kam by mohli zájsť. Správne ich odkázať a navigovať podľa starej mapy však pre zamestnancov už začínal byť bol problém. Namiesto historických dominánt alebo orientačných bodov obsahovala logá dnes už zrušených predajní alebo nefungujúcich firiem. Reklamy boli pre používateľov mapy úplne zbytočné a už pri prvom pohľade na staré mapy vidno, že zaberali veľkú časť plochy, o ktorú potom musela byt samotná mapa menšia.

To čo personálu Informačného centra výborne fungovalo bol starší turistický sprievodca. Mal však veľmi široký záber a blízke okolie nepokrýval dostatočne detailne. To čo tiež ako-tak fungovalo boli staré, maľované mapy. Obsahovali totiž orientačné dominanty ako fontánu, park a podobne. Tiež však boli zastarané.

Posledné desaťročie so sebou prinieslo množstvo zmien a celé ulice tak v starých mapových podkladoch chýbali, iné boli neaktuálne.

Mapa mesta Púchov proces výroby
Mapa mesta Púchov proces výroby
Mapa mesta Púchov proces výroby

Bolo nám jasné, že budeme potrebovať aktuálne geografické podklady, avšak cena za nové mapové dáta bežne komerčne dostupné na trhu bola privysoká a tiež licencia veľmi obmedzujúca. Neumožňovala podklady meniť a dodatočnú dotlač máp podľa potrieb mesta obmedzovala.

Problém s vysokou cenou a obmedzujúcou licenciou sme sa rozhodli vyriešiť použitím mapových podkladov z verejne dostupných dát, ktoré znesú aj detailné porovnanie s mapami z platených kartografických zdrojov. Ich presnosť je pre daný účel dostatočná.  Licencia na dotlač je bez obmedzení.

Pri spracovávaní mapy sme sa zhodli na tom, že určite pôjdeme cestou toho, čo pre ľudí fungovalo najlepšie. Mapa obsahuje úrady, parky, lekárne, nemocnicu a iné dominanty, podľa ktorých sa dá ľahko orientovať. Druhá strana znázorňuje mapu okresu, v ktorej sú znázornené hrady, zrúcaniny a iné zaujímavé miesta.

Klient mapu a najmä informácie o uliciach a zaujímavých miestach pripomienkoval v značnej miere. Korekcie prebiehali systémom nátlačkov vo veľkosti 1:1 zamýšľanej finálnej tlače. Následná kontrola zo strany zadávateľa tak bola rýchla a efektívna.

Nová mapa je dostupná v Informačnom stredisku mesta, k dispozícii návštevníkom. Mapa mesta Púchov je tiež vyhotovená aj v zväčšených formátoch na tvrdých doskách. Visí na úradoch a v informačnom stredisku mesta. Rovnako je zverejnená v exteriéri – vo vitríne pri najväčšom mestskom parkovisku.

Nová mapa je vektorová. Je ju možné zväčšovať a upravovať bez straty kvality. Podklady tiež možno použiť aj na iný účel ako tlačenú mapu. Možno ju využiť pri tvorbe nového územného plánu mesta, číslovaní domov a podobne. Mapu bude možné použiť aj na školách alebo ako podklady pre vysvetľovanie plánov pre poslancov na schôdzach mesta. Mapu je možné doplniť o ľubovoľné informácie alebo prekryť napríklad stavebnými vrstvami a inými plánmi (zeleň, osvetlenie, akcie využívajúce mestské komunikácie, riešenie plánovaných dočasných zmien dopravných situácií a podobne).

Mapu pre obec, mesto ale i súkromnú firmu za dobrú cenu z legálnych zdrojov radi vytvoríme aj pre vás.